DGPLA: Clarificare privind completarea cărților de imobil
28.10.2021

Având în vedere contactele permanente avute în teren de polițiștii locali cu atribuții în domeniul evidenței persoanelor cu reprezentanții asociațiilor de proprietari, de la începutul anului 2021, Direcția Generală Poliția Locală Arad consideră necesară clarificarea unor aspecte privind procedura de completare a cărților de imobil de către responsabilii acestora, conform Ordonanței de Urgență nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, respectiv Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.  

Președintele asociației de proprietari are obligația să înscrie, pe baza actului de identitate, numai persoanele care locuiesc în fapt în imobilul respectiv, indiferent dacă sunt proprietari sau chiriași, în 15 zile de la mutarea acestora în imobil. Cartea de imobil se întocmește într-un singur exemplar, care se păstrează la responsabilul cărții de imobil (președinte). Proprietarii de imobile au deplina libertate de a declara, în scris, la asociația căreia îi este arondată locuința, faptul că aceasta nu este ocupată. În condițiile în care, timp de luni și ani întregi acceptă să plătească întreținerea pentru mai multe locuințe în care știu că sunt înscriși ca locatari permanenți, deși această situație nu corespunde realității, persoanele respective își asumă riscul de a se constata că nu respectă prevederile OUG nr. 97/2005. Cetățenii români au dreptul să își stabilească sau să își schimbe în mod liber domiciliul ori reședința, dar nu pot avea în același timp decât un singur domiciliu și o singură reședință. 

Pentru îndeplinirea atribuțiilor președinților de asociații, persoanele care își schimbă sau își stabilesc pentru prima dată  domiciliul sau reședința sunt obligate, de asemenea, să solicite înscrierea în cartea de imobil la noua locuință, în termen de 15 zile de la  mutare, prezentând actul de identitate responsabilului cărții de imobil, în vederea actualizării acesteia.

În cazul persoanelor care dețin mai multe locuințe, își pot stabili domiciliul sau reședința în oricare dintre aceste imobile, în care locuiesc în fapt, permanent ori secundar. Se poate stabili domiciliul doar în acel imobil în care persoana are locuința permanentă, iar reședința poate fi solicitată acolo unde are locuința secundară, alta decât cea de domiciliu.

De la obligația de a solicita înscrierea în actul de identitate a reședinței sunt exceptate:

    - persoana care locuiește la o altă adresă decât cea de domiciliu, în interesul serviciului sau în scop turistic;

    - persoana internată într-o unitate sanitară/medicală.

Precizăm totodată că este interzisă responsabililor cărților de imobil solicitarea copiei actului de identitate, în conformitate cu Hotărârea 295/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, punându-se astfel în aplicare Regulamentul (UE) GDPR/2016/679.

Astfel, conform art.94/NORMELE METODOLOGICE din 10 martie 2021 de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil, „înscrierea persoanelor în cartea de imobil se face în baza actului de identitate, iar pentru copiii sub 14 ani, în baza certificatului de naștere. Pentru înscrierea persoanelor în cartea de imobil nu pot fi solicitate fotocopii ale actelor de identitate, certificatelor de stare civilă sau titlurilor de proprietate. Acestea pot fi verificate vizual pentru conformitate.”

Proprietarii din condominii au obligația de a comunica președintelui asociației de proprietari, în termen de 10 zile de la modificarea intervenită, orice schimbare privind numărul membrilor familiei prin deces, căsătorie/concubinaj, naștere, persoane luate în spațiu, precum și a locatarilor/comodatarilor în urma închirierii ori împrumutării locuinței deținute în proprietate (art. 30/Legea 196/2018). Prin urmare, are importanță deosebită atât comunicarea persoanelor nou sosite în imobil pentru înscrierea acestora, cât și comunicarea persoanelor plecate din imobil, în vederea radierii acestora din cartea de imobil și din listele de cheltuieli (numărul de persoane înscris în cartea de imobil este identic cu numărul persoanelor cuprinse în listele de cheltuieli).

În prezent, poliția locală desfășoară de mai mult de 9 luni o activitate sistematică de identificare a persoanelor care locuiesc în municipiul Arad fără forme legale, în condițiile în care au domiciliul în alte unități administrativ teritoriale din România sau chiar în alte state. Intenția este de a ajuta asociațiile de proprietari în disciplinarea unor chiriași recalcitranți, de a sprijini Poliția Română în identificarea din timp a unor situații cu potențial infracțional generate de indivizi originari din afara orașului și de a facilita o cuantificare cât mai corectă a populației reale a orașului, în timpul recensământului național ce se va desfășura în anul 2022 (persoanele prezente în oraș fără forme legale au tendința de a eluda recenzarea).

Un efect secundar al acestei activități ce a presupus vizitarea a aproximativ 1500 de asociații de proprietari în acest an, constă în identificarea unor concetățeni care nu și-au actualizat domiciliul/reședința ca urmare a mutării, ori tolerează înscrierea lor eronată în cartea de imobil în condominii unde nu locuiesc (prin achitarea regulată a întreținerii pentru una sau mai multe persoane la apartamente pe care le declară goale în relația cu polițiștii locali). Deși sancțiunea legală pentru această contravenție este de doar 20 de lei în 15 zile de la comunicarea procesului verbal, identificarea relativ frecventă a acestor situații are două posibile explicații:

- unii arădeni neglijează să-și actualizeze documentele de identitate după mutare ori nu sunt deranjați să plătească o întreținere mai scumpă, pentru apartamente în care nu (mai) locuiesc;

- există o categorie de concetățeni care plătesc întreținerea în nume propriu pentru persoane pe care le țin gratuit în locuințele respectiv, fără a-și legaliza prezența în oraș, ori pentru chiriași nedeclarați la DGFP Arad, dar a căror existență în condominiu este cunoscută de administratori (sens în care, în cartea de imobil sunt înscrise numele proprietarilor, în locul ocupanților reali). Precizăm faptul că polițiștii locali arădeni au calitatea legală de a constata consumul de utilități la locuințe declarate ca fiind goale de către proprietari. În ultimul an, au fost identificate atât cazuri în care apartamente consemnate ca fiind goale în cartea de imobil figurau ca având consum de utilități, cât și situații în care arădeni ce dețin mai multe locuințe aveau consumuri semnificative de utilități la adrese diferite simultan, timp de mai multe luni succesiv.