Ajutoare pentru încălzire
10.10.2019
Înmânarea cererilor către beneficiarii pentru încălzirea locuinţei cu energie termică se va face de la casieriile CET Arad, iar pentru beneficiarii a căror încălzire a locuinţei se face cu energie electrică, gaze naturale, respectiv cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri se va face de la Centrele de preluare a cererilor începând cu data de 14.10.2019.
de luni până joi între orele 800 – 1700 și vineri între orele 800 – 1400

LISTA BUNURILOR
ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei

Bunuri imobile
1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu
2. Terenuri de împrejmuire, curtea aferentă şi terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală

Bunuri mobile*)
1. Autoturisme sau motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap
2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3. Autoutilitare, autocamioane autobuze, microbuze
4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi
5. Tractor, combină autopropulsată
6. Presă de ulei, moară de cereale
7. Gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul
 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei*
Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie
Aveţi obligaţia de a consemna în cerere orice depozit bancar, inclusiv sub valoarea de 3.000 lei
1) Acte de identitate pentru toţi membrii familiei:
a) Buletin de identitate, carte de identitate
b) Certificat de naştere pentru minorii sub 14 ani;
c) Permis de şedere, carte de rezidenţă pentru cetăţenii străini sau apatrizi.
2) Acte doveditoare de venituri (luna anterioara depunerii cererii): 
a) adeverinţă salar net (orice fel de salar)
b) venituri obţinute din străinătate;
c) cupon de pensie (orice fel de pensie);
d) cupon indemnizaţie şomaj sau venit lunar de completare;
e) adeverinţă indemnizaţie pentru persoana cu handicap;
f) adeverintă indemnizaţii şi stimulente pentru creşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani;
g) talon de plată indemnizaţii cu caracter permanent;
h) cupon alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi;
i) act legal de încredinţare a minorilor (când aceştia nu locuiesc împreună cu părinţii, sau dacă părinţii sunt despărţiţi legal sau în fapt);
j) hotărârea de încredinţare în cazul minorilor care sunt în plasament familial sau încredinţaţi spre adopţie;
k) indemnizaţia pentru creşterea copilului până la vârsta de 1, 2 sau 3 ani;
l) stimulentul lunar de inserţie;
m) orice alt document care să dovedească veniturile lunare menţionate în în declaraţia de venituri cod 01- 83;
3) În cazul beneficiarilor de prestaţii sociale se vor prezenta, după caz următoarele acte doveditoare :
a) cupon prestaţii sociale (ajutor social sau alocaţie pentru susţinerea familiei);
b) orice alt act doveditor;
4) Acte doveditoare privind gradul de dizabilitate – certificat de încadrare în grad de handicap (în copie).
5) Acte doveditoare privind locuinţa (pentru titularul cererii):
a) contract de vânzare – cumpărare;
b) contract de închiriere;
c) orice act care să ateste dreptul locativ sau de folosinţă în condiţiile legii.
6) Acte doveditoare privind bunurile mobile:
a) certificatul de înmatriculare al autovehiculului / vehiculului (în copie);
7) Acte doveditoare privind sistemul de încălzire:
a) factură E-ON  (în copie);
b) factură CET, pentru consumatorii individuali (în copie);
c) factură ENEL
d) contract valabil pentru furnizarea energiei electrice şi dovada debranşării de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale pentru solicitanţii de ajutor pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică (în copie).

Pentru beneficiarii de ajutor social și de alocația pentru susținerea familiei, aceștia vor prezenta copie după actele de identitate și adeverință de salar net. 
ILUSTRATII
 |